Algemene voorwaarden van ir. W.J. Vogel, Consultant


Algemene voorwaarden voor cliŽnten van ir. W.J. Vogel, Consultant, technisch en sociaal-juridisch adviseur, raadgevend ingenieur.

 

CliŽnt, hierna te noemen Opdrachtgever, zal bij het geven van de opdracht volledige openheid van zaken geven en geen informatie achterhouden die ter zake van het te geven advies of juridische bijstand noodzakelijk is om voor Opdrachtgever een maximaal gunstig resultaat te bereiken.

 

Consultant, hierna te noemen Opdrachtnemer, zal doen wat binnen de beperkende randvoorwaarden van het geval mogelijk is om voor Opdrachtgever een maximaal gunstig resultaat te bereiken (Inspanningsverplichting).

 

Betaling van de opdrachtsom zal, tenzij anders wordt overeengekomen, dienen te geschieden als volgt:

 

De kosten van het eerste consult en de vergoedingen voor reeds gemaakte onkosten volgens het standaardtarief: binnen 14 dagen op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

 

De kosten van het vervolgtraject: Op basis van het overeengekomen uurtarief en de overeengekomen bijkomende kostenvergoedingen: telkens binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur. Facturering vindt per deeltraject in de meeste gevallen per maand plaats.

 

Bij uitblijvende van (tijdige) betaling heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid verdere uitvoering van de opdracht na schriftelijke melding aan Opdrachtgever op te schorten, dan wel te beŽindigen, tenzij binnen een nader te stellen termijn alsnog aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Indien een nader overeen te komen betalingsregeling niet wordt nagekomen, of bij uitblijven van een betalingsregeling, is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd, vermeerderd met de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten, alsmede administratiekosten, zijnde 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40 Euro.

 

link naar de persoonlijke pagina's van ir. W.J. Vogel - klik hier.   Best viewed at 1280 x 1024 pixels or higher resolution.

Opdrachtnemer zal de zaak van Opdrachtgever en diens belangen naar beste weten en kunnen behartigen; echter is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bij kennelijk onverantwoordelijk of niet integer handelen beperkt tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom, met een maximum van 5.000 Euro, tenzij een hoger bedrag door een hiervoor op verzoek van de Opdrachtgever afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 

In geval van geschillen over de uitvoering van de opdracht, is de Nederlandse rechter tot oordelen bevoegd, echter alleen als het niet mogelijk is via mediation tot een oplossing tussen partijen te komen.

 

Deze voorwaarden zijn geldig, tenzij bij de aanvaarding van de opdracht afwijkende bepalingen worden overeengekomen, totdat de volgende editie op deze pagina verschijnt.

 

Eindhoven, 26 maart 2013.

 

ir. W.J. Vogel.

Consultant

 

Technisch en sociaal-juridisch adviseur, raadgevend ingenieur.

 

Kramersstraat 2

5612NV Eindhoven

Telefoon (mobiel) 06 29393856

e-mail: vogel.wim@gmail.com .

Meer weten ? Ga verder naar www.mate.nl/juridisch.html