De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.    -   Spreuken 1 : 7.

God is niet "modern", Hij is altijd Dezelfde, in het verleden, nu, en tot in eeuwigheid. De Bijbelse normen (geÔnspireerd door de Heilige Geest Gods) hebben hun waarde in de praktijk bewezen. Gods wetten zijn niet tijdgebonden, ze zijn altijd geldig, in het verleden, nu, en in de toekomst (Matth. 5:18). Weet u al dat God waakt over uw gezondheid, als u zich aan Zijn wetten houdt (Exodus 15:26)?

Mattheus 6 : 25 - 34:
 

25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? 26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? 27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? 28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliŽn des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; 29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. 30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? 31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. 33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Muziek (De onderstaande links zijn aanklikbaar):
 

"Groot is uw trouw, O Heer"
 "Zoek eerst het Koninkrijk van God"
 "Een vaste burcht is onze God"

Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

Meer muziek op deze pagina's.

 

 Bis

 CisDes

 DisEs

 


    Eis

 FisGes

 GisAs

 AisBes

 CesBis

 Cis   C

 

 

   D

 

 

   E

 

 

   F

 

 

   G

 

 

   A

 

 

   B

 

 

   C              WILT U MEER WETEN OVER DIT KEYBOARD VOOR KLAVIERINSTRUMENTEN ?

              Ga naar
deze pagina's om mijn pleidooi voor de middentoonstemming te bekijken.
             

                        Hosted by: Alphamega Hosting B.V. , http://www.alphamegahosting.com
                        De Vest 1B
                        5555 XL Valkenswaard
                        Nederland
 
                        Last revision of this page: August 3 , 2011.
 

                  © 2011 ir. W.J. Vogel.                                                                                          Terug naar de vorige pagina......